Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Polisi Teithio

Bydd pob myfyriwr sy’n 16, 17 neu’n 18 oed ar 1 Medi, sy’n mynychu cwrs cyntaf astudiaethau llawn amser yn y coleg â’r hawl i deithio am ddim. Os ydych yn byw ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ac yn byw 2 filltir neu fwy o’r coleg, byddwch yn gymwys i gael cludiant am ddim.

Bydd y trefniadau cludiant fel a ganlyn:

Os ydych yn byw i’r gogledd o Ferthyr Tudful e.e. Dowlais a Gurnos gallwch wneud cais am drwydded Stagecoach Bus am ddim.

Os ydych yn byw i’r de o Ferthyr Tudful e.e. Abercannaid i lawr at Dreharris gallwch  wneud cais am drwydded Arriva Trains am ddim

Os ydych yn byw ym Medlinog, Trelewis, Treharris neu fynwent y Crynwyr gallwch wneud cais am le ar fws a ddarperir am ddim gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Bydd y bws yn gadael Bedlinog am 7.50am ac yn dychwelyd o’r coleg am 4.00pm bob dydd.

I’r myfyrwyr hynny sy’n mynychu’r coleg ac yn byw y tu allan i’r Fwrdeistref Sirol bydd angen i chi gysylltu â’r awdurdod lleol i bennu’r trefniadau cludiant sy’n berthnasol i’r ardal honno.

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet