Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Ffi Gofrestru

Am beth fydd y ffi gofrestru £20 yn ei dalu?

Bydd myfyrwyr yn derbyn nifer o fuddion yn gyfnewid am y ffi gofrestru. Bydd y rhain yn cynnwys:

Y cyfle i astudio mewn cyfleuster newydd sbon o’r radd flaenaf, sy’n cynnwys dosbarthiadau arbenigol ac adnoddau ar gyfer TG, gwyddoniaeth, chwaraeon, gwallt a harddwch, busnes a chyfrifiadureg, dyniaethau, iechyd a gofal a chyfryngau creadigol.

Mynediad i’r cyfleusterau celfyddydau perfformio dynodedig yn REDHOUSE – Hen Neuadd y Dref

Mynediad i’r ystod eang o Safonau Uwch sydd ar gael ar draws De-ddwyrain Cymru.

Mynediad i gymryd rhan mewn gweithgareddau gwyddoniaeth a gynigir drwy'r Gymdeithas Frenhinol.

Cerdyn adnabod myfyriwr a roddir i bob myfyriwr i gynnig y diogelwch mwyaf posibl yn ystod eu hamser yn y coleg. Gellir defnyddio’r cerdyn hwn hefyd:

  •  Fel cerdyn di-arian y gall myfyrwyr ychwanegu arian ato a’i ddefnyddio i dalu am unrhyw ginio neu fyrbrydau a brynir yn ein ffreutur neu gaffi’r Atrium. Bydd rhieni hefyd yn gallu ychwanegu at y cerdyn hwn ar-lein, fydd yn rhoi’r sicrwydd iddynt fod   yr arian y maent yn ei roi i’w plant yn cael ei wario ar ginio.
  •  Y gallu i fenthyg llyfrau neu adnoddau o’n Parth Dysgu.
  •  Y gallu i gael mynediad at gyfleusterau Llyfrgell Prifysgol De Cymru.
  • Y gallu i gofrestru’n electronig ar gyfer eu holl wersi, gyda thystysgrifau’n cael eu rhoi ar ddechrau bob tymor i’r myfyrwyr â’r presenoldeb gorau. Bydd hyn hefyd yn gwella proses monitro presenoldeb y coleg, gan sicrhau bod rhieni’n cael gwybod ar unwaith os yw eu mab/merch yn absennol heb awdurdod.

Y cyfle i fynychu sesiynau a gweithgareddau blasu a gynigir gan Brifysgol De Cymru.

Mynediad i holl ofodau TG a dysgu cymdeithasol agored yn adeilad newydd y coleg.

Mynediad i’n rhaglen unigryw i fyfyrwyr mwy abl a thalentog

Y cyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau chwaraeon a chyfoethogi ar brynhawn Mercher, amser cinio ar ôl gwersi.

Cyfraddau gostyngol i Gampfa Chwaraeon DW.

10% o ostyngiad mewn sawl siop fwyd yng nghanol tref Merthyr Tudful, yn cynnwys Greggs a Busy Bee Fish Bar.

Cyfraddau gostyngol yn salonau gwallt a harddwch y coleg.

Mynediad i beiriant codi arian am ddim ar lawr gwaelod y coleg.

Mae ystod o grantiau ariannol a mentrau ariannu y gall myfyrwyr wneud cais amdanynt i helpu gyda chost astudio.

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet