Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae Y Coleg Merthyr Tudful yn falch i fod yn aelod o bwyllgor trefnu’r Pentref Byd-eang  (cliciwch i ymweld â’r wefan.)

Deddfwriaeth Gydraddoldeb

O dan Ddyletswyddau Sector Cyhoeddus newydd Deddf Cydraddoldeb 2010, mae dyletswydd ar y coleg i gyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb Strategol sy’n nodi ein hamcanion cydraddoldeb.

Nod Cynllun Cydraddoldeb Strategol y coleg yw sicrhau bod pob person yn cael ei drin ag urddas a pharch. Rydym am hyrwyddo a chynnal diwylliant lle mae ymddiriedaeth a pharch cilyddol yn sail i’r perthnasoedd gweithio rhwng staff, myfyrwyr ac ymwelwyr â’r coleg.

Cliciwch ar y dolenni isod i weld dogfennau newydd y Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010. Cymeradwywyd y dogfennau gan  bwyllgorau perthnasol a Bwrdd Cyfarwyddwyr y coleg.

Mae gan y coleg y dogfennau cynllun cydraddoldeb strategol canlynol yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010

 1. Cynllun Cydraddoldeb Strategol
 2. Cynllun Gweithredu CCS yn ôl swyddogaeth (CMT )
 3. CCS – Tystiolaeth Atodol
 4. Adendwm i’r Sylfaen Dystiolaeth (CMT)
 5. Adroddiad Monitro Cydraddoldeb Blynyddol 2012-2013
 6. Strategaeth Cydlyniad Cymunedol Merthyr Tudful 2011-2014

Daeth y Ddeddf Cydraddoldeb, sy’n cyfuno cyfraith gwrthwahaniaethu bresennol yn un fframwaith cyfreithiol, i rym ym mis Hydref 2010. Mae cyfanswm o naw darn o ddeddfwriaeth sylfaenol a thros 100 darn o ddeddfwriaeth eilaidd wedi’u hymgorffori i’r Ddeddf yn cynnwys y Ddeddf Cysylltiadau Hiliol 1976,  Deddf Gwahaniaethau ar sail Rhyw 1975, a Deddf Gwahaniaethau ar sail Anabledd 1995. Dylai cyfuno’r rhain yn un darn o ddeddfwriaeth olygu bod y gyfraith yn haws ei deall a’i chymhwyso.

Mae’r Ddeddf yn diogelu pobl a chanddynt nodweddion penodol, fel a ganlyn (yn nhrefn y wyddor):

 • Oed
 • Anabledd
 • Ailaseinio rhywedd
 • Priodas a phartneriaeth sifil
 • Beichiogrwydd a mamolaeth
 • Hil
 • Crefydd a chred
 • Rhyw
 • Tueddfryd rhywiol

Mae gan y coleg bolisïau Urddas yn y Gwaith ac Urddas wrth Astudio hefyd â’r bwriad o gynorthwyo i ddatblygu diwylliant lle y gwyddys bod triniaeth annheg, gwahaniaethu, bwlio, aflonyddu, erledigaeth ac eithrio yn annerbyniol. Mae’r polisïau yn cynnig amrywiaeth o fecanweithiau i gefnogi digwyddiadau pe byddent yn digwydd.

Asesiadau Effaith Cydraddoldeb (EIA)

Mae gan y coleg ddyletswydd i asesu effaith bosib ei weithgareddau ar bobl a chanddynt nodweddion gwarchodedig fel yr amlinellir yn Neddf Cydraddoldeb 2010.

Mae templed ar gael i gynorthwyo pob adran gydag Asesiad Effaith Cydraddoldeb trylwyr. Disgwylir bod pob polisi a gweithdrefn newydd yn cael eu hasesu ar y cam datblygu polisi cyn iddynt gael eu cymeradwyo, ac y bydd yr asesiad hwn yn cael ei gofnodi. Dylai’r holl staff sy’n ymwneud â datblygu ac ysgrifennu polisïau’r coleg dderbyn hyfforddiant ar y broses Asesu Effaith Cydraddoldeb.

 

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet