Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Astudiaethau Achos Myfyrwyr

Gwenynen yr Ymennydd gan Alex Herlrihy – myfyriwr Gwyddoniaeth Safon Uwch

Y Daith Niwroleg; Gwenynen yr Ymennydd; Pa bynnag enw rowch chi arno, roedd heb os yn brofiad rhagorol. Aethom i Brifysgol Caerdydd a chael cyflwyniad i Niwroleg yn y Brifysgol. Cawsom gwrdd â myfyrwyr ar y cwrs a gofyn cwestiynau am y pwnc ac astudio’r pwnc, yn ogystal â chymryd rhan mewn gweithgareddau i sbarduno’r meddwl, fel chwarae gemau sy’n honni eu bod yn defnyddio eich ymennydd i weithio a phenderfynu dros ein hunain a oedd hynny’n wir. Roedd cwisiau a heriau bach yn ystod y dydd ac fe wnaeth bawb gymryd rhan, o’n coleg ni a thu hwnt, ac roedd cyfle i gwrdd a siarad â myfyrwyr gwyddoniaeth eraill oedd yn rhannu ein brwdfrydedd a’n diddordeb. Yn gyffredinol, roedd yn brofiad gwerthfawr ac yn un yr wyf yn falch ac yn ddiolchgar yr wyf wedi’i gael.

 

Cynllun Cysgodi Caergrawnt - gan Alex Herlrihy – myfyriwr Gwyddoniaeth Safon Uwch

Arhosais yng Nghaergrawnt rhwng 23 - 25 Ionawr ar gynllun cysgodi Prifysgol Caergrawnt. Pan gyrhaeddais yng Nghaergrawnt ar y bore Iau, mynychais y sesiwn agoriadol yng Ngholeg Emmanuel gyda’r Cysgodion eraill. Yn y sesiwn hon cawsom fwy o wybodaeth am yr arhosiad, ac amserlen fer wrth i ni aros i’r mentoriaid gyrraedd a mynd â ni i’r Coleg y byddem yn aros ynddo.

Ar ôl cwrdd â fy mentor, es i â’r cysgodion eraill oedd yn aros yng Ngholeg Iesu yno a chael taith fer o gwmpas a mynd i’n hystafelloedd. Yn hwyrach y noson honno aeth holl gysgodion a mentoriaid pob coleg i ginio ffurfiol yng Ngholeg Sant Ioan i gael gwybod sut brofiad oedd hynny, ac i ddod i adnabod ei gilydd.

Ddydd Gwener oedd y prif ddiwrnod ar gyfer gweithgareddau/digwyddiadau. Es i 3 darlith a 2 sesiwn oruchwylio (sesiynau personol gyda darlithydd a 2-4 myfyriwr). Roedd y darlithoedd mewn Ffiseg, Bioleg Celloedd a Gwyddoniaeth Deunyddiau, a roedd y sesiynau goruchwylio ar Fathemateg a Gwyddoniaeth Deunyddiau. Roeddent yn ddifyr iawn, ac wedi rhoi syniad i mi o sut beth fyddai bod yn fyfyriwr yma! Yna ces i daith o gwmpas Caergrawnt a gweld y rhan fwyaf o’r prif Golegau. Treuliais weddill y diwrnod yn ymlacio a chymdeithasu gyda mentoriaid/cysgodion eraill yng Ngholeg Iesu.

Ar y bore Sadwrn, cyn gadael aeth yr holl gysgodion i sesiwn yng Ngholeg Emmanuel lle cawsom sgwrs gan un o’r Tiwtoriaid Derbyn, a’r cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau yr oedd gennym am wneud cais i’r Brifysgol.

Ar y cyfan cefais lawer o hwyl ar y Cynllun, a chyfle i weld sut beth fyddai mynd i’r Brifysgol a sut brofiad fyddai bod yn fyfyriwr yno.

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet