Gradd mewn peirianneg yn arwain at fywyd ar garlam

11/04/2018

Mae Brandon Jones, sydd wedi graddio mewn peirianneg, wedi helpu myfyrwyr o Ysgol Uwchradd Cyfarthfa i brofi bywyd ar garlam drwy eu harwain i rownd derfynol yr Her F1 Mewn Ysgolion yn Silverstone, a hynny ddwy flynedd yn olynol.

 

Dechreuodd Brandon arwain y tîm fel rhan o Her Gymunedol Bagloriaeth Cymru ac yntau’n fyfyriwr yn Y Coleg Merthyr Tudful. Graddiodd y llynedd gyda seren rhagoriaeth ddwbl mewn Peirianneg. Eleni, bu’n helpu'r ysgol drachefn wrth astudio Dylunio Cynnyrch ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

 

Mae’r Her F1 Mewn Ysgolion yn herio timau o fyfyrwyr i ddefnyddio meddalwedd CAD/CAM i gydweithio, dylunio, dadansoddi, gweithgynhyrchu, profi ac yna rasio modelau bloc sbwng o geir F1 bychain, a’r rheini’n cael eu gyrru gan aer cywasgedig.

 

Mae Brandon bellach wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) Cymru, sy’n gwobrwyo unigolion a sefydliadau am eu hymroddiad, eu gwaith caled a'r hyn maen nhw wedi'i gyflawni.

 

Bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal yng Ngwesty’r Exchange, Caerdydd, ar Fai 3, i gyd-fynd â Diwrnod VQ. Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth â Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru a Cymwysterau Cymru sy'n trefnu Gwobrau VQ.

 

Mae Brandon wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn – Lefel Canolradd, a hynny ar ôl creu cymaint o argraff wrth dreulio 30 awr yn gweithio gyda myfyrwyr dylunio a thechnoleg blwyddyn 10 Ysgol Uwchradd Cyfarthfa nes y cafodd ei wahodd hefyd i hyfforddi a mentora dysgwyr blwyddyn 11.

 

Ac yntau wrth ei fodd o fod yn arwain y tîm Her F1 Mewn Ysgolion yn ei gyn-ysgol, dywedodd:

“Mae’r profiad hwn wedi fy helpu i fynd gam ymhellach na dim ond ennill fy nghymhwyster Peirianneg.

 

“O’r wythnos gyntaf yn y coleg, roeddwn yn gwir fwynhau’r cwrs a cheisiais wneud fy ngorau glas, nid yn unig yn academaidd, ond hefyd drwy gyfrannu at gynifer o weithgareddau allgyrsiol â phosibl.” 

 

Mae Martin Thomas, tiwtor ffiseg safon uwch a BTEC peirianneg yn Y Coleg Merthyr Tudful, yn disgrifio Brandon fel “ysbrydoliaeth i’w gyd-fyfyrwyr”.

 

Meddai Jonathan Davies, pennaeth technoleg Ysgol Uwchradd Cyfarthfa: “Mae Brandon yn arweinydd naturiol, sy’n rhoi sylw i fanylion. Rwy’n credu y bydd ei agwedd eithriadol yn arwain at yrfa lwyddiannus yn y dyfodol, ac nid oes dwywaith y bydd yn rhagori yn ei radd yn union fel y gwnaeth yn ei BTEC peirianneg lefel 3 a’i gymwysterau TGAU cyn hynny.”

 

Mae Gwobrau Dysgwr VQ y Flwyddyn yn cydnabod dysgwyr sy’n dangos dilyniant a rhagoriaeth glir mewn dysgu galwedigaethol ac sydd wedi cyflawni’n sylweddol yn eu meysydd.

 

Yn ogystal â’r seremoni wobrwyo, anogir darparwyr dysgu drwy Gymru i drefnu digwyddiadau lleol ar Ddiwrnod VQ, ac i sicrhau bod dysgwyr o bob oed yn rhan o’r rheini.

 

Mae cymwysterau galwedigaethol yn bwysig i’r economi, i gwmnïau ac i unigolion, gan eu bod yn darparu’r gweithwyr hyfforddedig a thalentog y mae busnesau mor awyddus i’w cael, a chan eu bod hefyd yn sicrhau bod gan bobl ifanc y sgiliau i lwyddo yn y byd addysg a'r byd gwaith. 

 

Dywedodd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: “Mae gwobr VQ yn arwydd o ymroddiad i broffesiwn penodol, ac yn dangos i bobl eraill eich bod wedi gwir ymrwymo i ddatblygu yn bersonol ac yn broffesiynol.

 

“Mae’r gwobrau yn ein helpu i ddathlu cyflogwyr, dysgwyr a hyfforddwyr yng Nghymru sydd eisoes yn cymryd camau ychwanegol i ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.”

 

Llywodraeth Cymru gyda chymorth gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop sy’n ariannu’r Rhaglen Brentisiaethau yng Nghymru.

 

Yn y llun:

Brandon Jones gyda’r ceir a wnaed ar gyfer yr Her F1 Mewn Ysgolion.

Brandon Jones gyda Martin Thomas, tiwtor peirianneg yn Y Coleg Merthyr Tudful.

Creative Industries students showcase outcomes of Neon Art Project for Merthyr Tydfil

Read More
sports award

College recognised for Outstanding Sports Development!

Read More